Schoolveiligheid
Schoolveiligheid

Het beleid omtrent veiligheid is een onderdeel van het te voeren Arbobeleid. Ook in andere regelgeving (zoals Wet op het voortgezet onderwijs en in het toezichtskader van de Onderwijsinspectie) zijn de verantwoordelijkheden van de school verankerd. In aanvulling hierop hebben werkgevers en werknemers in de cao (2006) afgesproken dat elke school een veiligheidsplan opstelt. Hierin beschrijft een school hoe zij de fysieke én de sociale veiligheid in en om het schoolgebouw waarborgt en zorg draagt voor een gezonde leer- en werkomgeving binnen de instelling, bedoeld voor alle geledingen.


Het schoolveiligheidsplan is verdeeld in een aantal sub documenten waarin per item aandacht wordt besteed aan veiligheid binnen de school en hoe de school omgaat als een situatie daar om vraagt.


Het veiligheidsplan vormt op zich geen garantie voor een veilig leef- en leerklimaat op school. Dit vergt voor alles een proactieve en betrokken houding van alle medewerkers en een klimaat waarin leerlingen en medewerkers elkaar op een respectvolle wijze bejegenen.


Deel 1: Sociale veiligheid

In dit veiligheidsplan is verwoord hoe Roncalli zorg wil dragen voor het juist en adequaat invullen van haar taken en verantwoordelijkheden op het terrein van sociale veiligheid en welbevinden van onze leerlingen en medewerkers. Het behouden  en bevorderen van een veilig schoolklimaat is onontbeerlijk voor een prettige leer- en werkomgeving  op onze school.


Deel 2: Fysieke veiligheid

In dit veiligheidsplan is verwoord hoe Roncalli zorg wil dragen voor een juiste en adequate invullen van haar taken en verantwoordelijkheden op het terrein van fysieke veiligheid. Een belangrijk aspect in dit document is de Risico ā€Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) als basis voor het Arbobeleid. De RI&E heeft betrekking op alle risico’s in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel en de leerlingen van de school.


Deel 3: Draaiboek crisis management

Om als school voorbereid te zijn op crisissituaties en daarmee te voldoen aan de behoefte die betrokkenen hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis is een Draaiboek Crisis management opgesteld. Het doel van dit draaiboek is om structuur aan te brengen in het managen om zodoende zo snel mogelijk terug te keren naar de normale bedrijfsvoering.


Deel 4: Protocollen bij grensoverschrijdend gedrag

Het protocol bevat afspraken en handreikingen ten aanzien van het omgaan met geweld, (seksueel) misbruik en intimideren, schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit en vuurwerk. Het protocol geeft tevens aan welke stappen kunnen worden gezet bij het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag.


Deel 5: BHV-plan

Doel van het BHV-plan is om een BHV-organisatie in te richten die in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden geactiveerd en doelmatig kan optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.


Deel 6: Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is geen middel om een calamiteit te voorkomen, maar het voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten welke zich kunnen voordoen binnen of buiten de school. Door het hanteren van het ontruimingsplan kan de omvang en de consequenties van een calamiteit worden beperkt.


Deel 7: Incidentenregistratie


Overige documenten van schoolveiligheid

Het schoolveiligheid bestaat naast de bovengenoemde documenten uit een aantal aanvullende documenten zoals procedures, reglementen, gedragscodes en protocollen. De reglementen worden jaarlijks getoetst aan de wet en opgedane ervaringen uit de praktijk. Deze documenten zijn ter inzage op te vragen bij de school.


Algemeen

  • Protocol Cameratoezicht
  • Huishoudelijk reglement
  • Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Gedragscodes

  • gedragscode ‘ongewenst seksueel gedrag’
  • gedragscode ‘voorkomen van grensoverschrijdend gedrag’ (Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie ons middelbaar onderwijs)
  • gedragscode ‘voorkomen pesten’ (Anti-pest protocol)
  • gedragscode ICT-gebruik  (Internetprotocol)
  • gedragscode ‘omgaan met sociale media’ (Protocol Sociale media)

Verbetervoorstellen

Verbetervoorstellen aangaande het veiligheidsbeleid kunnen door iedereen worden gemeld aan de preventiemedewerker en/of de veiligheidscoördinator.

 
Zoeken